รถเช่าเชียงใหม่

เช่ารถตอนนี้ เพื่อเที่ยวเชียงใหม่ให้สนุก

เช่ารถตอนนี้ ราคาถูกที่สุด

Choose a car
Please fill in all required fields.

Thank you for booking.

We try to respond as soon as possible, so we will get back to you within a few hours to confirm your booking.

Your Booking

Please, check your booking

Personal Information
  Honda City

  เริ่มต้น 950 บาท/วัน


  – เช่า 1 วัน 1,100 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 950 บาท

  Toyota Vios

  เริ่มต้น 950 บาท/วัน


  – เช่า 1 วัน 1,000 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 950 บาท

  New Hyundai H1

  เริ่มต้น 2,800 บาท/วัน


  – เช่า 1 วัน 3,000 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 2,800 บาท

  New Toyota Fortuner

  เริ่มต้น 2,200 บาท/วัน


  – เช่า 1 วัน 2,500 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 2,200 บาท

  New Honda HRV

  1,500 บาท/วัน

  – เช่า 1 วัน 1,600 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 1,500 บาท

  New TOYOTA Cross

  1,500 บาท/วัน

  – เช่า 1 วัน 1,600 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 1,500 บาท

  New Toyota Altis

  1,400 บาท/วัน

  – เช่า 1 วัน 1,500 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 1,400 บาท

  New Honda Civic

  1,400 บาท/วัน

  – เช่า 1 วัน 1,500 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 1,400 บาท

  รถเช่าเชียงใหม่ ดี ที่สุด

  บริการฟรีทุกคัน !
    ฟรี รับส่งรถสนามบินและในตัวเมือง (08.00-20.00น.)
    ประกันชั้น 1 ทุกคัน
    ไม่จำกัดไมล์

  เงื่อนไขง่ายๆ
   1 วัน คิดเป็น 24 ชั่วโมง
  สามารถคืนรถเลทได้ฟรี 1 ชั่วโมง
   การันตีความสะอาดของรถ และการตรงต่อเวลา รถไม่สะอาดหรือส่งรถล่าช้าคืนเงินให้ลูกค้าทันที 50 %
   สามารถขับใช้ได้ใน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง อำเภอปาย

  ภาพรถเช่าของเรา

  MAJESTY 2020

  เงื่อนไขการใช้งาน

  การเช่ารับรถ

  บริการส่งรถฟรีในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร จากที่ตั้งบริษัท (08.00 น. – 20.00 น.) หากเป็นเวลาก่อนหรือหลังทำการของบริษัท ผู้ให้เช่าจะคิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท

  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้  ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ

  • สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91  หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เท่านั้น  
  • สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันดีเซลเท่านั้น

  โดยผู้ให้เช่าจะเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า และเมื่อผู้เช่าคืนรถ จะต้องเติมน้ำมันกลับในปริมาณเต็มถังเช่นกัน กรณีเติมน้ำมันผิดประเภท หากตรวจพบ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามจริงทั้งหมด

  ขอขยายระยะเวลาส่งมอบ

  หากผู้เช่าต้องการขยายเวลาการเช่ารถเกินกว่ากำหนดที่ระบุในสัญญาเช่า  ผู้เช่าต้องดำเนินการแจ้งผู้ให้เช่าล่วงหน้า ซึ่งค่าบริการจะคิดตามราคาเช่าเดิมในสัญญา   และการต่อสัญญาเช่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อนทุกครั้ง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีรถคันดังกล่างไม่สามารถเช่าต่อได้)           

  การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า

  การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า  ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้  ประกันรถเช่าเป็นประกัน ประเภท 1   กรณีที่มีอุบัติเหตุ มีคู่กรณี และผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก – ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ                 

                   เพื่อให้ผู้เช่ามีส่วนร่วมในการระมัดระวังในการใช้รถเช่า  ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือ ไม่มีคู่กรณี เช่น ชนต้นไม้ เสาไฟ โดนเฉี่ยวขณะจอดรถทิ้งไว้  กระจกร้าวหรือแตก ฯลฯ อันนี้ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ( 1,000  – 5,000 บาท ) และค่าขาดประโยชน์จากการเช่าตามระบุในสัญญา

           โดยค่าใช้จ่ายเบื้องต้น กรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี  ค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ คิดค่าเปิดเครมประกัน 3,000 บาท และหรือค่าซ่อมรถเริ่มต้นจุดละ 1,000 -5,000 บาทต่อจุด    และ หรือกรณีที่มีการจอดซ่อมแซมรถยนต์ ผู้เช่าตกลงชำระค่าขาดประโยชน์แก่ผู้ให้เช่าในราคาเท่าจำนวนราคาเช่าต่อวัน จนกว่ารถจะซ่อมเสร็จสิ้น แต่ผู้ให้เช่าคิดค่าจอดได้ไม่เกิน 50,000 บาท ทางผู้ให้เช่าจะเก็บเงินค่าเสียหายจากผู้เช่าเบื้องต้นและจะส่งหลักฐานการซ่อมให้ผู้เช่า หากขาดผู้ให้เช่ายินยอมชำระเพิ่มเติม ถ้าเกินผู้ให้เช่าจะคืนเงินให้ผู้เช่าภายใน 3 วันนับแต่วันซ่อมรถเสร็จ

  กรณีผู้เช่าไม่ยอมชำระค่าเสียหายในวันคืนรถ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าติดตามทวงถามค่าซ่อมและค่าขาดประโยชน์ได้ตามจริงพร้อมค่าติดตามได้อีกทาง

  การใช้รถเช่าและความรับผิดชอบของผู้เช่า

  ผู้เช่าจะต้องดูแลรถยนต์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพที่ดี อย่างเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติในการรักษาทรัพย์สิน  เมื่อเกิดเหตุผิดปกติกับรถผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันที  หากเกิดความเสียหายจากผู้เช่าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้เช่ายินยอมรับผิดชอบตามเงื่อนไขของบริษัท และเช่าใช้ในสถานที่ตกลงไว้เท่านั้น คือ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน (อำเภอปาย) เท่านั้น

  • ผู้เช่าต้องให้ผู้มีใบอนุญาตขับขี่เป็นผู้ขับขี่รถเช่าเท่านั้น
  • กฎจราจร : เพื่อความปลอดภัยของผู้เช่า  ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด กรณีขับรถด้วยความเร็วเกิน 120 กม/ชั่วโมง เกิน 3 ครั้ง ระบบจะตัดน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทางผู้ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินค่าเช่าให้ทุกกรณี

  กรณีที่มีใบสั่งของเจ้าหน้าที่จราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการกระทำความผิดและมีค่าปรับ ไม่ว่าจะด้วยความผิดใดๆก็ตามมาภายหลัง ซึ่งระยะวันเวลาดังกล่าว ผู้เช่าได้ทำการเช่ารถยนต์อยู่นั้น ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสียค่าปรับดังกล่าวทั้งหมด  โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบ

  • อุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆภายในรถ ผู้เช่าควรดูแลรักษาและใช้อย่างระมัดระวังกรณีเกิดการชำรุดหรือสูญหาย ผู้เช่าจะต้องชดใช้ตามราคาของสินค้านั้นๆ
  • ห้ามสูบบุหรี่  :  ห้ามสูบบุหรี่ภายในรถ หากฝ่าฝืน ทางบริษัทขอคิดค่ากำจัดกลิ่น ค่าซักพรม เบาะ จำนวน  3,000 บาท
  • ไม่อนุญาตให้นำรถเช่าไป : จำนำ ขายต่อ หรือใช้ไปในทางผิดกฎหมาย เช่นเมาแล้วขับ ขนสิ่งของหรือบุคคลผิดกฎหมาย หากผู้เช่ากระทำการดังกล่าว บริษัทสามารถยกเลิกสัญญาเช่าโดยพลัน และระงับการจ่ายน้ำมันของรถ และสามารถนำรถคืนพร้อมกับริบเงินค่าเช่า เงินค้ำประกันการเช่า ได้ทันที
  • คราบยางมะตอย : ผู้เช่าต้องไม่ขับรถลุยคราบยางมะตอย หรือคราบฝังแน่นด้วยความเร็ว กรณีที่ผู้เช่าทำให้เกิดคราบยางมะตอยหรือคราบฝังแน่นติดบริเวณรถเช่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการทำความสะอาดคราบยางมะตอยหรือคราบฝังแน่นครั้งละ 1,000 บาท (ทุกกรณี)

  การบอกเลิกสัญญา

  กรณีผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาเช่าได้โดยพลันและสามารถนำรถคืนพร้อมกับริบเงินค่าเช่า เงินค้ำประกันการเช่า ได้ทันที

  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

  ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้เช่าแล้ว ผู้เช่ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่า ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้เช่าเพิกเฉย ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าเรียกร้องค่าเสียหายและค่าติดตามทวงถามได้

  ลูกค้าที่ใช้บริการรถเช่าของเรา

  แผนที่ร้านรถเช่าเชียงใหม่

  รีวิวจากลูกค้า

  Ch Paung Satitpong
  Ch Paung Satitpong
  2021-03-03T15:41:20+0000
  บริการดีมากๆเลยครับ ราคาไม่แพง รถสะอาด รถไม่มีปัญหา❤️❤️
  Kaewit Kw
  Kaewit Kw
  2020-12-25T08:03:15+0000
  ที่นี่ดีมากค่ะ น้องน่ารักใจดี😁รถดี สภาพเยี่ยม ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ 😉😉ไปเชียใหม่เช่าอีกแน่นอนจ้าา🌾🌾
  Sp Supattra
  Sp Supattra
  2020-12-22T07:26:57+0000
  ร้านบริการดีมาก มารับส่งถึงที่ เลทนิดหน่อยได้ไม่มีปัญหาอะไร โอนเงินประกันคืนทันใจ มาเที่ยวเชียงใหม่ แนะนำใช้บริการเจ้านี้ได้เลย ราคาไม่แพง น้ำมันยิ่งถูกมากๆ คุ้มสุดๆๆๆ ร้านคุยง่าย เอกสารไม่เยอะ... แนะนำค่า ❤read more
  Belle Phanuwat
  Belle Phanuwat
  2020-12-20T09:15:42+0000
  บริการดีมากๆเลยครับ ราคาไม่แพง รถสะอาด รถไม่มีปัญหา
  Preyanut Khunto
  Preyanut Khunto
  2020-11-27T04:30:58+0000
  ถ้ามาเชียงใหม่แนะนำGrand Car Rental ค่ะ ติดต่อคุณเจ เจ้าของคุยง่าย รถสะอาด การเช่าไม่ยุ่งยากเลย ไม่ผิดหวังเลยค่ะ มารับมาส่งถึงที่สะดวกสบายมากกก ยังไงถ้าไปเชียงใหม่จะเช่ารถกับคุณเจอีกแน่นอนค่ะ 😁
  Zen Chatree
  Zen Chatree
  2020-10-22T14:24:34+0000
  บริการดีมากๆๆครับ. รถสะอาด พนักงานพูดจาสุภาพ. ที่สำคัญส่งรถตรงเวลามีการนัดหมาย ที่ดีมากครับ. ประทับใจ. มาใช้บริการอีกแน่นอนครับ
  Phin Phin Pakorn Chomchey
  Phin Phin Pakorn Chomchey
  2020-09-23T07:34:50+0000
  ผู้ให้บริการบริการดีมากคะ รถใหม่สะอาด ก่อนส่งมอบมีการล้างรถให้ดีมากเลยคะ ไว้โอกาสหน้าอุดหนุนต่อคะ ประทับใจ
  Pasuree Buranawit
  Pasuree Buranawit
  2020-09-21T13:21:07+0000
  รถสะอาด บริการดีมากกกกกกกกค่ะ มาเที่ยวเมื่อไหร่จะมาใช้บริการอีกครั้งแน่นอนค่ะ แนะนำต่อนะคะ โอเคเลย 😊
  Mintt BT
  Mintt BT
  2020-03-21T16:57:21+0000
  รถสะอาด บริการก้อดีมากกก 😊😊😊
  Natsakaoo Wp
  Natsakaoo Wp
  2020-03-02T08:44:24+0000
  บริการดี ราคาถูก ตรงเวลา ประทับใจค่ะ ไว้จะใช้บริการอีกค่ะ
  Yohyo Tamesak
  Yohyo Tamesak
  2020-02-16T16:15:29+0000
  บริการดีมากเลยคะ ส่งรถตรงเวลา แนะนำเลยคะ ❤️
  Tuchchapongpuch Boonpoempoon
  Tuchchapongpuch Boonpoempoon
  2020-02-02T11:48:44+0000
  บริการดีมาก พนังงานเป็นกันเอง ใส่ใจทุกรายละเอียด ใครสนใจ อยากแนะนำเลยจิงๆ บริการทุกระดับประทับใจ รับรองไม่ผิดหวัง
  Poyfonn's Thamonwan
  Poyfonn's Thamonwan
  2020-01-26T13:46:02+0000
  รถใหม่มาก เข้ามาในรถก็หอมมากๆเหมือนกัน ราคาไม่แพง บริการดีมาก
  Jumjar Duangjai
  Jumjar Duangjai
  2019-12-20T01:40:23+0000
  พนักงานบริการดีมากๆคะ ค่าเช่าถูก รถขับดีไม่มีปัญหา
  Chawalit Khamsuk
  Chawalit Khamsuk
  2019-09-15T14:52:48+0000
  บริการดีมากๆครับ ใส่ใจลูกค้าทั้งก่อนการให้บริการและหลังการบริการ แนะนำเลยครับ
  Phruek Thongloet
  Phruek Thongloet
  2019-09-11T09:52:50+0000
  แนะนำรถเช่าเพื่อนบ้านกันครับเจ้าของบริการดีมาก รีวิว 5 ดาวจากลูกค้า เยอะมากๆ ครับ เลือกใช้บริการได้ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับhttps://www.facebook.com/pg/grandcarrental1/reviews/
  Aphiwat Rattanawaleediroj
  Aphiwat Rattanawaleediroj
  2019-08-03T11:54:46+0000
  รถใหม่มาก ราคาไม่แพง ไม่ต้องซื้อประกันเพิ่ม ผมเกิดอุบัติเหตุโดนชนท้าย มาเปลี่ยนรถไวมาก ใครมาเชียงใหม่ต้องมาเช่ากับเจ้านี้เลยคับ แนะนำๆ
  Yui Laongdao Jenner
  Yui Laongdao Jenner
  2019-05-25T12:59:11+0000
  บริการดี รวดเร็ว พนักงานพูดเพราะ โดยรวมเเล้วดีมากคะ ประทับใจ
  First Pongsakorn
  First Pongsakorn
  2019-05-18T01:24:09+0000
  รถใหม่ สะอาด บริการดีมากๆ ราคาสะบายๆ
  Pokky Rakphong
  Pokky Rakphong
  2019-04-07T09:24:09+0000
  บริการดีครับ รถใหม่สะอาด ประหยัดน้ำมันด้วย ราคาไม่แพง เที่ยวเชียงใหม่ติดต่อจองได้เลยครับ
  Thongsook Boonhom
  Thongsook Boonhom
  2019-03-31T07:41:50+0000
  Grand Car Rental is the best comfortable car rent in Chiang mai and very friendly to service. you can pick up the car anytime anywhere. just contact to them they will take the car to you in time
  Hamu Teeramet
  Hamu Teeramet
  2019-03-22T16:22:03+0000
  พนักงานสุภาพ รถสะอาด ใส่ใจสุดๆครับ แนะนำเลยย
  BungKee Chom Thong
  BungKee Chom Thong
  2019-03-03T02:51:01+0000
  🚘🚗😃😄😁😀บริการดี สุดประหยัดราคาคุ้มสุดๆๆ
  Naruedol Pop Pimpirat
  Naruedol Pop Pimpirat
  2019-02-09T11:41:41+0000
  บริการดีมากครับ ติดตามงานกับลูกค้าและสอบถามตลอดเลยครับ ประทับใจมากครับครั้งหน้ามีโอกาสจะไปใช้บริการอีกแน่นอนครับ
  Nattawoot O-o Kantapan
  Nattawoot O-o Kantapan
  2019-02-05T11:01:09+0000
  บริการดีมากครับ เป็นกันเองมาก รถสะอาดใหม่ ทำสัญญาก็ไม่ยุ่งยาก ประทับใจมากครับ ไปเที่ยวเชียงใหม่อีก ผมจะกลับมาใช้บริการใหม่ครับ
  Jojo Narawit Kawpangjun CM
  Jojo Narawit Kawpangjun CM
  2019-02-04T15:45:03+0000
  บริการดีเยี่ยมมากๆครับ ติดต่อไม่ยุ่งยาก รถสะอาด ขับสบายครับ. ใครมาตัองมาใช้บริกานะครับเยี่ยม
  บ่าวบ้านอ่าย ไชยปราการ
  บ่าวบ้านอ่าย ไชยปราการ
  2019-02-04T15:40:22+0000
  บริการรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ครับ
  Pakkanan Chaiyarach
  Pakkanan Chaiyarach
  2019-01-14T15:34:30+0000
  บริการ​ดีส่ง-รับรถตรงเวลารถสะอาดราคาไม่แพง
  Surachai Apiraktangsakul
  Surachai Apiraktangsakul
  2018-12-20T15:36:03+0000
  ถูกและดีราคาย่อม​เยาว์​ไว้ใจได้คุณภาพการบริการดีเยี่ยมครับ
  Noon Jinnicha Moonkaew
  Noon Jinnicha Moonkaew
  2018-12-20T15:16:42+0000
  รถใหม่ สะอาด พนักงานสุภาพ👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
  Aollra Tananchai
  Aollra Tananchai
  2018-12-20T15:14:29+0000
  รถสะอาด พนักงานนิสัยดีค่ะ 👍👍
  Worapon Suntihirunpark
  Worapon Suntihirunpark
  2018-12-17T16:17:40+0000
  รถใหม่ สะอาด พนักงานสุภาพเรียบร้อย ตรงเวลามากครับ ที่สำคัญซื่อสัตย์มาก ผมลืมฌทรศัพท์ไว้บนรถ พนักงานรีบโทรแจ้งและวนรถเอามาคืนที่สนามบินเลยครับ
  คุง ต่อ
  คุง ต่อ
  2018-12-17T16:06:05+0000
  รถสะอาดใหม่มากครับชอบๆครับราคาถูกมากครับผม
  Maneepon Immie
  Maneepon Immie
  2018-12-17T15:41:23+0000
  รถสะอาดมาก พนักงานดีเป็นกันเอง ไม่ผิดหวังเลยค่ะ
  Next Reviews